Környezetkultúra és tárgykultúra: téralkotás, térelemzés, közösségi tervezés és konstruálás az 5.-11. osztályban 

A pályázatunk „Kutatási előzmények“ című részében felsorolt előzetes feltáró munka (Gaul 1992, Gaul és Kárpáti 1997, Gaul 2001, Pataky 2012) alapján körvonalazzuk a tervezett Környezet és tárgykultúra modul tantervének vázlatát: célját, tartalmát, területeit, fejlesztési feladatait, továbbá a tanterv időkeretét, és szerkezetét. Felvázoljuk az elképzelt tevékenység fajtáit és a munkaformákat. Bár a tanterv műfajától idegen, itt mégis megemlítjük a tervezett módszereket, tekintettel arra, hogy csak ezek ismeretében érthető meg, milyen úton is szándékozunk elérni a kitűzött célt.

Az általunk tervezett heti két órás Vizuális kultúra tantárgy a tanévben úgy oszlik meg, hogy a diákok fél évig a törzsanyagot tanulják, a második félévben pedig a választott modult. Így évente 16 héten keresztül heti egy duplaóra használható fel a modul tanulására. (A duplaóra igen nagy nyeremény a tanulóknak, mert bele lehet mélyedni a munkába, és be is lehet fejezni azt.) Ez a kibővített időkeret lehetőséget ad az egyébként évente két-három órás környezetkultúra témájú foglalkozások kiterjesztésére, aminek az előnyeit, ígéretét a fejlesztési céloknál fogalmaztuk meg.

 

Fejlesztési célok

 • Az otthonosság érzetének elérése az anyagi világban, a technikai környezetben
 • A készítés, munka megtapasztalása, fogalmának megalkotása, pontosítása
 • Érdeklődés felkeltése a vonatkozó egyéni, társadalmi, környezeti problémák iránt.
 • A kezdemémyezőkészség erősítése
 • Alkotó, cselekvő magatartás támogatása
 • Együttműködési képesség, és empátia erősítése
 • Kritikai attitűd a tárgyi világ és az épített környezet problémái iránt. Vitakészség.
 • Tájékozottság a környezetben található szerkezetépítésre használt anyagok, szerkezetek, technológiák területén
 • Alapvető prezentációs technikák (látszati rajz, szerkesztés, térbeli modell építés) ismerete
 • A designer szerepmodelljének átélése

 

Tartalmak (A NAT releváns közműveltségi tartalmai)

Alkotótevékenység: Tárgy és tér tervezés, készítés, térbeli modellezés, az idő háromnegyedében.

Befogadó tevékenység: Tárgy és téri környezet elemzése az idő negyedében.

 

Területek

Tárgyak. Használati-, emlék-, ajándék-, és kultikus tárgyak.

Épületek. Lakó és középületek, kereskedelmi és ipari épületek.

 

Kompetenciák (a NAT releváns fejlesztési feladatai)

 • Alkotó részképességek
 • Problémaérzékenység  
 • Fantázia, kreativitás  
 • Ítélőképesség
 • Technológiai érzék, konstruáló képesség
 • Térszemlélet
 • Formaérzék  
 • Ismeretek
 • Anyagismeret  
 • Szerkezetismeret  
 • Funkciók ismerete
 • Kommunikációs képességek
 • Vizuális kifejezőkészség (rajzkészség), és ábraolvasás  
 • Verbális kifejezőkészség (írás és beszédkészség) és szövegértés

 

Tervezett módszerek

Munkaforma: a hagyományos egyéni feladatmegoldással szemben hangsúlyos az órai 2-4 fős csoportos munka. (Tanuló közösség kialakítása, együttműködés, részvétel, azonosulás)

Tevékenység: életszerű problémahelyzetre épülő alkotómunkát, tehát projektet tervezünk a hagyományos feladatok mellett (pl. saját szoba, lakás, iskolai színdarab díszlet, jelmez, menza, iskolai sportegyesület meze, arculata témájában). Az elemző tevékenység tárgyak, termékek egyedi elemzésétől  a termék - reklám - cégarculat komplex analízisig terjed.