Vizuális médiakultúra: a médiakompetencia és informatikai kompetencia az 5.-11. osztályban

A Nemzeti alaptanterv 2012-évi változatában szereplő Mozgóképkultúra és médiaismeret műveltségi terület tanítását a Vizuális kultúra tanárgy illetékeségébe utalta. A terület tartalmában hangsúlyosan van jelen a film, főként a filmnyelv és filmtörténet, esztétika. A mi modulunk azonban nem a filmre, hanem a médiára, annak is csak a vizuálisan is megjeleníthető műfajaira fókuszál, tehát a fotó, animáció, tipográfia, és ezek digitális megjelenítésére a közösségi oldalakon, az interneten, például blogon és vlogon. A tantervünk elméleti alapjait a médiapedagógia hazai gyakorlatát figyelembe vevő szakirodalmára építjük, (Antalóczy 2015, Aczél 2015, Bényei 2013, Buckingham 2005, Hartai 1998, Nagy-Király Vivien 2013). A médiakritika rovására sokkal kiterjedtebb időkeretben szándékozunk foglalkozni – a fiatalok életébe, világába illeszkedő témák kapcsán – médiaüzenetek elkészítésével és azok kipróbálásával például az interneten, közösségi oldalakon. A munkát differeneciált számítógépes oktatással is támogatnánk.

 

Fejlesztési célok

 • a közvetlen tapasztalat és a technikai reprodukciók virtuális világának megkülönböztetése;
 • a kritikai készség fejlesztése, a médiatartalmak tudatos megválasztása;
 • a kereskedelmi kommunikációval és reklámmal kapcsolatos megfontolt fogyasztói szerep kialakítása;
 • tudatos és kreatív részvétel az online kommunikációban;
 • az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőség és egyéb veszélyek elkerülésével kapcsolatos ismeretek tudatosítása;
 • a közösségi tartalmak elállításához kapcsolódó etikai szabályok elsajátítása, a felelősség, a tájékozottság fejlesztése.
 • Az online személyiség megtapasztalása

 

Tartalmak (közműveltségi tartalmak)

Részvétel médiakommunikációban

Alkotótevékenység: közlemény (animáció, videó, fotó, tipográfia) készítése

Befogadó tevékenység: Médiaközlemény befogadása, értelmezése

 

Területek

Sajtó (digitális, nyomtatott), internet, közösségi oldalak, reklám

 

Kompetenciák  

 • Médiaközlemény befogadása, elemzése, értelmezése
 • Médiaközlemény megalkotása, kép, szöveg, mozgókép 
 • A síkbeli és térbeli vizuális megjelenítő, kifejező eszközök adekvát használata  
 • Problémaérzékenység  
 • Fantázia, kreativitás, probléma megoldás  
 • Ítélőképesség, kritikai érzék 
 • Önállóság, autonómia
 • Térszemlélet  
 • Formaérzék  
 • Anyagalakítás, eszközhasználat   
 • A képességlista a magyar Vizuális Képesség Referenciakeret alapján készült (Kárpáti & Gaul 2011)

 

Tervezett módszerek

Munkaforma: a digitális alkotó és kommunikátor szerepének megtapasztalására egyéni és projektfeladatok végzése, csoportos „szerkesztőségi“ munka.

Tevékenység: közérdekű egyéni és társadalmi problémák feldolgozása és digitális megjelenítése közösségi oldalon, digitális sajtóban (iskolaújság), vagy ilyen céllal. A munka lehet elemzés, kritika, de jellemzően vizuális közlemény, tehát videós, fotós, tipográfiai feldolgozással.