Vizuális kommunikáció hagyományos és digitális képi eszközökkel az 1.-8. osztályban

Az érvényes tantervek vizuális kultúra fejezeteinek elemzése során megállapítottuk, hogy az alkotásra és befogadásra bontott tantervi szabályozás a kommunikáció tranzaktív, azaz adó-vevő- típusú kommunikációs felfogásnak felel meg, amely ma már nem fogadható el, hiszen nem tartalmazza a társadalmi dinamizmusokat. Úgy véljük, a vizuális nevelésre célzott műveltségterületnek (és az így létrehozott vizuális nevelési tantárgyaknak) ma a participációs felfogású vizuális kommunikációs felfogást kellene tükrözniük. Ritka kivételektől eltekintve a képek nem típusokba csoportosítva, hanem komplex együttállásokban vesznek részt az ember életében, kommunikatív létében. Az élethelyzet – nevezhetjük problémának is – mintegy magához gyűjti az általa igényelt vizuális alkotásokat és együttesbe szervezi őket.

 

Fejlesztési célok

 • Biztonság a kommunikációs folyamatok világában
 • A vizuális közlemények fogadása, megértése, elemzése, kritikus álláspont elfoglalása
 • Vizuális közlések fogalmazása, alkotása a kontextusnak megfelelő formában, csatornán
 • Tájékozottság a vizuális kommunikáció műfajaiban, szövegfajtáiban, a társadalomban betöltött szerepét illetően
 • Érdeklődés felkeltése a vonatkozó egyéni, társadalmi, környezeti problémák iránt.
 • A kezdemémyezőkészség erősítése, alkotó, cselekvő magatartás támogatása
 • Együttműködési képesség, és empátia erősítése
 • A kommunikátor (újságíró, tévébemondó, blogger) szerepmodelljének átélése

 

Tartalmak (közműveltségi tartalmak)

Alkotótevékenység: Tárgy és térábrázolás látszati és vetületi képben, jelalkotás, szimbólumképzés, grafikai terv készítés, szövegkép tipográfiai formálás hagyományos és digitális formában.

Befogadó tevékenység: Látványok, ábrázolási konvenciókban készült munkák elemzése, értékelése.

 

Területek

Papír alapú:  infokommunikáció köztereken, grafikonokban, térképeken, stb.

Digitális: infokommunikáció virtuális terekben, interneten.

 

Kompetenciák (fejlesztési feladatok)

 • Vizuális befogadó készség, látványértelmezés és ábraolvasás  
 • Vizuális kifejezőkészség, rajzkészség, tervezői ismeret, jel és szimbólumalkotás  
 • A síkbeli és térbeli vizuális megjelenítő, kifejező eszközök adekvát használata (17)
 • Problémaérzékenység  
 • Fantázia, kreativitás, probléma megoldás
 • Ítélőképesség 
 • Önállóság, autonómia
 • Térszemlélet  
 • Formaérzék  
 • Anyagalakítás, eszközhasználat  

A képességlista a magyar Vizuális Képesség Referenciakeret alapján készült (Kárpáti & Gaul 2011)

 

Tervezett módszerek

Munkaforma: differenciált egyéni feladatmegoldás, és főként kiscsoportos munka. (Participációs helyzetelemzés, tervezés, alkotás, együttműködés)

Tevékenység: társadalmi színtereken életszerű helyzetek feldolgozása, problémaközpontú projekteket tervezünk a hagyományos feladatok mellett Az elemző tevékenység látványok, szövegek egyedi elemzésétől a termék - reklám - cégarculat komplex analízisig terjed.